اسلام آباد خبر07:52 - 1395/05/20
“پوریا احمدی” دانش آموز شایسته اسلام آبادی/

دانش آموز اسلام آبادی قهرمان مسابقات دو و میدانی کشور شد.

اسلام آبادخبر: “پوریا احمدی” دانش آموز شایسته اسلام آبادی با رکورد 2 دقیقه و 1 ثانیه و 72 صدم ثانیه از مسابقات دومیدانی در ماده 800 متر بر سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت.

به گزارشاسلام آباد خبر، سی و سومین دوره از مسابقات قهرمانی دو و میدانی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول و دوم با حضور ورزشکاران پسر در حال حاضر در شهرکرد در حال برگزاری است.

 

در این دوره از مسابقات در ماده 800 متر در دوره متوسطه دوم  “پوریا احمدی” دانش آموز شایسته اسلام آبادی با رکورد 2 دقیقه و 1 ثانیه و 72 صدم ثانیه بر سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت.

 

گفتنی است که پوریا احمدی دانش آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی اسلام آبادغرب می باشد.