آخرین اخبار

24. مرداد 1396 - 14:47   |   کد مطلب: 298171
درعصراطلاعات وباتلاش روزافزن دولت وتمام افراد جامعه برای شکل گیری جامعه اطلاعاتی ، به سمت کشوری حرکت می کنیم که درآن ، شهروند به کسی گفته می شود که علاوه بر آشنایی کامل بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات مسئولیت پذیر ، پاسخگو ، فعال و دارای نقشی موثر در فرایند توسعه ملی باشد.

به گزارش اسلام آباد خبر، به قلم حاج جلیل محمدی؛        

در عصر اطلاعات و با تلاش روزافزون دولت و متخصصین حوزه فناوری برای شکل گیری جامعه اطلاعاتی ، به سمتی حرکت می کنیم که در آن، شهروند به کسی گفته می شود که علاوه بر آشنایی کامل بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مسئولیت پذیر ، پاسخگو ، فعال و دارای نقشی موثر در فرایند توسعه ملی باشد.

حصول اطمینان از کاربرد فناوری اطلاعات در همه ابعاد زندگی وسیستم های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی موجب تحولی بزرگ در شیوه زندگی، کار و فعالیت آنها شده و از حقوق اساسی هر شهروند به حساب می آید.

شهرداری الکترونیکی با قرارگرفتن در مسیر صحیح می تواند مردم را در رسیدن به رفاه کامل یاری نماید، برای رسیدن به این هدف باید برای تاسیس و پیشرفت شهر الکترونیکی تلاش بسیارنمود.به وجود آوردن زیر ساختهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد امنیت و پشتیبانی، فرهنگ سازی،روی کارآمدن نیروهای متخصص وهمچنین وضع قوانین موردنیازازعوامل مهم درتحقق شهرداری الکترونیکی می باشند، نقش شهرداری الکترونیکی در دنیای پیشرفته امروز غیر قابل انکار است.ارائه خدمات فراوان شهرداری به صورت الکترونیکی سهم بزرگی درکاهش ترددها وترافیک شهردارد. زیرا خیلی ازکارها ازطریق اینترنت انجام می شود وخیلی ازامورهم به دلیل سرعت بالای سیستم های نوین بایک مراجعه صورت می پذیرند.

جهت برپایی وایجادشهرداری الکترونیکی بایدقوانین ویژه ای وضع شود واین قوانین اجراشوند مطابق برنامه ریزی سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور، شهرداری الکترونیکی اولین گام درتحقق شهرودولت الکترونیکی می باشد.

زیرابعداز تحقق شهرداری الکترونیکی بسترلازم برای نیل به شهرودولت الکترونیکی نیز فراهم خواهد شد.

درجهت تحقق شهر الکترونیکی بایدقوانین ویژه ای برای رعایت استاندارهای امنیتی نیز تدوین شود، به طوری که متناسب بانیازها و ویژگی های هرشهرباشد. این قوانین ومقررات ازسوی دولت دربخش های مختلف اقتصادی واجتماعی قابل بررسی است.قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی ،حریم خصوصی ،حقوق مصرف کنندگان وقوانین تجارت الکترونیکی ازجمله مهمترین قوانین هستند.درنهایت دریک شهرداری الکترونیکی،کلیه مراکزدولتی وخصوصی بااستفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات وازطریق شبکه های متعدد باهم درارتباط هستند تابدین وسیله امکان انجام فعالیت های بانکی ،تبادلات مالی وخدماتی را به صورت الکترونیکی برای تمامی شهروندان درکلیه اوقات شبانه روزفراهم آورند.

شایداین سوال درذهن شماعزیزان بوجودآیدکه ایجاد شهرداری الکترونیک برای شهرهای کوچک مانند اسلام آباد به آن صورت ضرورتی نداشته باشد اما دوستان ایجاد چنین فناوری درتمام شهرها جهت رفاه حال شهروندان بسیارلازم وضروری به نظر می رسد.منتهای مراتب درکلان شهرها وشهرهای بزرگ کارایی بیشتری خواهدداشت.

باتوجه به تمرکز خدمات درشهرها وهمچنین گسترش کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات وتاثیرات وسیع آن برجنبه های مختلف زندگی شهروندان،امروزه بهره گیری ازروشها وفناوری های نوین خدمات رسانی به شکل (خدمات الکترونیک شهری)درتعاملات وتراکنش های میان شهروندان وسازمانهای دولتی وخصوصی ارائه دهنده خدمات بعنوان راهکاری اثربخش وکارآمد درعرصه خدمات رسانی شهری به شمارمی رود.

بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات وارتباطات درحیطه فعالیتها وحوزه های خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری نیز،فرصتها ومزایای شگرفی رابه همراه داشته وتوسعه آن درقالب خدمات شهرداری های الکترونیک وعرضه آن دربسترشهرالکترونیک، درتعاملات وتراکنش های میان شهروندان ونهادهای مدیریت شهری یاسایرسازمانهای ارائه دهنده خدمات گامی بلند درمسیر نوآوری وشکوفایی فعالیتهای خدمات رسانی این سازمان هاتلقی می گردد.

بهره گیری ازفناوری اطلاعات وارتباطات درنهادهای مدیریت شهری ودرراستای تحقق آرمان شهرداری الکترونیک ،به منظوردستیابی به اهدافی چون خدمات رسانی بهتربه شهروندان ،اطلاع رسانی بهنگام ودقیق ،شفاف سازی فرایندهای کاری،هماهنگی وانتقال اطلاعات بین واحدهای مختلف مدیریت شهری صورت می گیرد.این درحالی است که مقامات وسیاست گذاران نظام نیز خدمات رسانی مطلوب به شهروندان رااز اساسی ترین ومهمترین وظایف مسئولین نهادهای خدمات رسان عنوان می نمایند.

امروزه شهرها مظهرشلوغی وترافیک سنگین هستند که باید بااستفاده ازفناوری اطلاعات درشهرداری ها،مشکل عرضه بسیاری ازخدمات شهری راحل کنیم.ارائه خدمات شهری بایدبه نوعی باشدکه شهروندان بتوانند درکمترین زمان بابهترین کیفیت ازآنها بهره ببرند که این امرباتوجه به مشکلات مطرح درشهرها ،تنها باوسایل ارتباطی نوین وبابهره گیری ازدانش های نوین میسرمی شود.اینترنت باتاثیرگذاری برجنبه های مختلف زندگی انسان ،تحول عظیمی ایجاد کرده این تغییرات روند اکثرسازمانها ونهادها رانیز عوض کرده است وآنها راازروش های سنتی به سوی روش های نوین سوق داده است،که اصول آن برپایه تعامل انسان وماشین است.البته این امربه برنامه ریزی دقیق وتوجه به تمام جزئیات نیاز دارد.تمام انسانها به دنبال صرفه جویی دروقت وهزینه های زندگی هستند واگراین هزینه های مصرفی کاهش یابدمی توان ازآن درجهت توسعه دیگرفعالیتها استفاده کردودرنهایت این صرفه جویی موجب سوددهی بیشتر ورفاه بیشترخواهدشد.

دردنیای امروز که هرچه بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم برمیداریم دیگرروابط چهره به چهره ومستقیم نمیتواندپاسخگوی مشکلات شهروندان باشد.همچنین باافزایش جمعیت به ویژه درشهرهای بزرگ و شهرهای حاشیه آنها ،ازیک طرف مراجعات به شهرداری ها وازطرف دیگر ترافیک شهری افزایش می یابد.درنتیجه روشهای جاری وکاغذبازی های موجودنمی تواند روشی مناسب درجهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد.

امروزه استفاده ازفناوری اطلاعات، کلیه نظام های اداری ،تحقیقاتی وغیره ازجمله شهرداری ها رابه عنوان قلب تپنده شهر دست خوش تغییرات وتحولات شگرفی کرده است . شهرداری الکترونیکی یک شکل نوین پاسخگویی به شهروندان برای دریافت بهترخدمات شهری به صورت بهنگام ودرتمام ساعات شبانه روز می باشد.

درروشهای سنتی بخش عمده ای ازوقت شهروندان صرف انجام فعالیتهای تکراری وغیرمفید می شود پیمودن مسافت های طولانی برای دریافت خدمات ،انتظاردرسیستم بروکراسی ادارات ،محدودیتهای زمانی ناشی ازحضور فیزیکی درسازمان ها تنها بخشی از اینگونه اتلاف وقتها می باشد.  

درحالی که درشهرداری الکترونیک به جای اینکه اموراداری به وسیله شخص چه حضوری وچه ازطریق تلفن درساعات اداری انجام شودبااستفاده ازشبکه های کامپیوتری ارائه خدمات ودستیابی به اطلاعات بصورت شبانه روزی درکل  ایام هفته امکان پذیراست .درپایان مطالبم برخی از مزایا و ویژگیهای شهرداری الکترونیک رابیان می نمایم.

1-حذف پرونده های کاغذی وتبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی

2-افزایش بهره وری درخدمات شهری به دلیل حذف محدودیت های زمانی ناشی از حضورفیزیکی وافزایش سرعت ودقت ارائه خدمات.

3-ایجادمحلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکردشهرداروسازمان شهرداری.

4-اخذ تمامی مجوزها وپرداخت هزینه های مربوطه همانند عوارض های مربوط به نوسازی و... ازطریق اینترنت.

5-حذف بروکراسی وارائه خدمات تک مرحله ای.

6-اطلاع رسانی دقیق وکامل فعالیتهای شهرسازی ،گزارش مرحله به مرحله انجام امورشهروندان(ازطریق ایمیل یا پیامک).

7-امکان بهره گیری کلیه شهروندان به صورت مساوی ازخدمات شهری.

8-امکان نظارت دقیق برعملکردسازمانها وافراد، ارائه آمارها وگزارشات وتقویت قانون مندی ودرنتیجه کاهش فساد اداری وصحت واعتبار عملکردکارکنان.

9-کاهش آلودگی هوا وترافیک به دلیل کم شدن ترددها درشهر

10-صرفه جویی دروقت وانرژی و افزایش رفاه عمومی.

11-افزایش مشارکت مردمی دراداره شهری.

عزیزان شهرالکترونیک یک اختراع ویایک پیشنهادنوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که براساس نیاز جای خودرا بازمی کند اگر امروز چشم خودرا برنیازببندیم فرداباید باپرداخت هزینه های بیشتر قدم دراجرای آن بگذاریم.

دیدگاه شما

پایگاه وبلاگنویسان استان کرمانشاه
 شهید حججی
پایگاه خبری امید
کانال تلگرام اسلام آبادخبر
راوند خبر
اینستاگرام اسلام آبادخبر
دوره آموزش مجازی برنامه نویسی تلفن همراه